Księgowość
Usługi
TWOJE BIURO
RACHUNKOWE
Kadry i Płace
sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym
prowadzenie Książki przychodów i rozchodów, Ksiąg
rachunkowych oraz ewidencji sprzedaży
prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
prowadzenie ewidencji wyposażenia
prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska
sporządzanie deklaracji podatkowych
sporządzanie deklaracji ZUS
sporządzanie sprawozdania rocznego
sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
przygotowanie przelewów z opłatami do U.S.i ZUS
reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS (inne niż podatkowe)
archiwizacja dokumentów

rozliczenia roczne dla osób fizycznych niebędących Klientami
firmy
prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura
rachunkowego)
przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i
rozwiązywaniem stosunku pracy
sporzadzanie list płac
prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
sporządzanie deklaracji podatkowych
sporządzanie deklaracji ZUS
prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zas. chorobowy, rodzinny,
macierzyński, wychowawczy)
przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
   Na życzenie Klientów przejmujemy dodatkowo obsługę w zakresie:

wystawiania rachunków, faktur VAT oraz dokumentów
korygujących sprzedaż
dostarczania w/w dokumentów kontrahentom Klientów
refakturowania kosztów
sporządzania przelewów dotyczących bieżącej działalności
sporządzania zestawień i analiz finansowych
przygotowywania wniosków kredytowych
zakładania i likwidacji firm
wyceny remanentów
kompletowania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie
osób przebywających i pracujących na terenie UE (ZUS, NFZ)
dokonywania zgłoszeń, zmian danych Klienta